آسفالت سرد

آسفالت سرد-1

آسفالت سرد

پس از آنكه مقوله هاي زيست محيطي و دورافتادگي برخي كارگاههاي راهسازي از كارخانجات آسفالت انگيزه هاي لازم را براي استفاده از آسفالت سرد فراهم نمود پيشرفتهاي مشابهي انجام شد.. در 1992 تقريبا 50 ميليون تن آسفالت سرد معادل 10% كل آسفالت در آمريكا توليد شده و در جاده ها و خيابانها اجرا شده است.

آسفالت سرد چالشهاي جديدي براي مهندسين خو گرفته به آسفالتهاي گرم ايجاد نموده است. در حاليكه آسفالت گرم بر پايه خواص ويسكوالاستيك قير قرار دارد، آسفالت قيرابه اي عوامل و شرايط جديد ديگري را براي اجراي موفق آميز مطرح مي نمايد. شيمي سطح مصالح اهميت فوق العاده اي يافته و خواص قيرابه بايد بسته به خواص سنگي مصالح تنظيم شود.

نظريه مخلوط آسفالتي سرد

كاركرد آسفالت سرد چنين است كه در خلال اختلاط يا متراكم نمودن قيرابه شكسته، مصالح را پوشش مي دهد و سپس با زمان استحكام آن افزايش مي يابد. افزايش استحكام به در اثر بيرون راندن آب از بين مصالح و لخته شدن و پيوستن قطرات قير به يكديگر مي باشد. در اين وضعيت، ويژگي هاي كارپذيري اوليه يا قابل ذخيره بودن مواد و افزايش استحكام مكانيكي بصورت درجا الزاماتي هستند كه با يكديگر سازگاز نيستند. با تنظيم خواص قيرابه بنحوي كه يك مخلوط كارپذير به مدت چند رو يا هفته باعث به تاخير افتادن همچسبي مخلوط متراكم شده و در نتيجه افزايش قوام آسفالت خواهد شد. اگر قيرابه طوري طراحي شود كه سريع شكسته شود آنگاه استحكام مخلوط آسفالتي سريعا افزايش يافته و محدوده زماني كارپذيري آن بسيار كوتاه خواهد بود. به اين دليل ميدان براي فناوري هاي نوين براي حل اين مشكلات و تبديل فرايند اعمال آسفالت سرد به چيزي شبيه آسفالت گرم باز مي باشد.

معرفي مشخصات HAUC انگيزه توسعه آسفالت هاي سرد كه قبل از آن وجود نداشتند شد. يك نتيجه كارهاي توسعه اي انجام شده توسعه فناوري كه اجازه انتقال دانش و تجارب به دست آمده به ح.زه هاي ديگر مانند اساس، بيندر و روسازي را مي دهد مي باشد. در نهايت، مي توان جاده اي را كه كليه لايه هاي آن فقط از مخلوطهاي آسفالت سرد تشكيل شده باشد ساخت.

مصالح سنگي آسفالت سرد

مصالح سنگي آسفالت سرد از شن و ماسه شكسته يا سنگ كوهي تشكيل شده و بايد دانه بندي آن طبق يكي از دانه بندي هاي 12-19 بايد باشد.

جدول 12-19: انواع دانه بندي و خواص فيزيكي آسفالت سرد پيش ساخته.

اندازه حداكثر اسمي مصالح (mm)

9.5

12.5

19.0

شماره دانه بندي

1

2

3

اندازه الك (mm)

درصد وزني مصالح رد شده از الكهاي AASHTO M 92-70

25

19

12.5

9.5

4.75

2.36

0.30

0.075

100

100-90

80-60

65-35

25-6

10-2

100

100-90

70-45

55-25

20-5

9-2

100

100-90

80-60

65-35

50-20

20-3

8-2

خواص فيزيكي

خاصيت

استاندارد

مورد آزمون

مقدار

معادل يا ارزش ماسه اي (SE)

AASHTO T 176

مصالح عبوري از الك mm4.75 (شماره 4)

حداقل 30

سايش مصالح به روش لس آنجلس در 500 دور

AASHTO T 96

كمتر از 40%

شكستگي مصالح

65% مصالح عبوري از الك mm4.75 يك وجه شكسته داشته باشند

افت وزني

AASHTO T 104

5 بار شستشو با سولفات سديم

كمتر از 9%

شاخص خميري

AASHTO T 89, T90, T91

مصالح عبوري از الك mm0.425 (شماره 40)

حداكثر 6

مصالح آسفالت مخلوط در محل (دانه بندي باز و پيوسته) و سيل كت رويه

مصالح سنگي مختلفي در تهيه اين نوع آسفالت سرد بكار برده مي شوند. مصالح بكار رفته بايد سنگ كوهي يا ماسه رودخانه اي شكسته تميز بوده و پخ و كشيده نباشند.

مقاله ها