ایمنی و جامعه

ATDM gilsonite safety

امروزه بیش از هر زمان دیگر، ما همه مسئولیت پذیری اخلاقی داریم که به توسعه اقتصادی کمک می کنیم تا بتوان کیفیت زندگی کارکنان و خانواده های آنها، و همچنین جامعه پایدار کمک کرد.گیلسونایت به جامعه کمک کرده که زندگی مناسبتری برای شاغلین در این شغل ایجاد کنند.