کیفیت و محیط زیست

کیفیت و محیط زیست

شرکت توسعه فناوری آویژه خاورمیانه از محیط زیست اطراف معدن و کارگران کارخانه را بیشترین محافظت ار انجام داده و کارکنان این تیم بصورت 24 ساعته کیفیت تولید گیلسونایت را کنترل نمونه گیری میکند.