دیدگاه ما

ATDM Vision
دیدگاه ما تولید بیش از 160 محصول از گیلسونایت است و افزایش صادرات از زقم فعلی 40000 تن در سال به 100000 تن.