ماموریت ما

ماموریت ما حفظ تماس مداوم با مشتریان شرکت و ارائه پیشنهادات فنی و تجاری جهت مشاوره مشتریان گیلسونایت و برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت محصول.