درباره ما

گروه صنعتی آویژه ، تولیدکننده و صنعتی و آزمایشگاهی

شرکت آویژه به منظور ارائه سرویس های اختصاصی انواع گازهای صنعتی ، گازهای آزمایشگاهی ، گازهای سردکننده ، مایع شونده و … به شرکت های داخلی و حمایت و پشتیبانی از صنایع کشور در حال فعالیت می باشد.این شرکت ، مفتخر است باهای آزمایشگاهی ، گازهای سردکننده ، مایع شونده و … به شرکت های داخلی و حمایت و پشتیبانی از صنایع کشور در حال فعالیت می باشد.این شرکت ، مفتخر است باهای آزمایشگاهی ، گازهای سردکننده ، مایع شونده و … به شرکت های داخلی و حمایت و پشتیبانی از صنایع کشور در حال فعالیت می باشد.این شرکت ، مفتخر است باهی سردکننده ، مایع شونده و … به شرکت های داخلی و حمایت و پشتیبانی از صنایع کشور در حال فعالیت می باشد.این شرکت ، مفتخر است باهای آزمایشگاهی ، گازهای سردکننده ، مایع شونده و … به شرکت های داخلی و حمایت و پشتیبانی از صنایع کشور در حال فعالیت می باشد.این شرکت ، مفتخر است باهای آزمایشگاهی ، گازهای سردکننده ، مایع شونده و … به شرکت های داخلی و حمایت و پشتیبانی از صنایع کشور در حال فعالیت می باشد.این شرکت ، مفتخر است با اخذ گواهی نامه های معتبر به شما مصرف کنندگان عزیز خدمات نوینی را ارائه نماید..